این دسته بندی شلوار اسلش مربوط به قواره متوسط می باشد البته شما باید به اندازه ها دقت کنید وبسته به جثه خود یکدسته پایینتر (سایز تین ایجر ولاغر اندام) و یا یکدسته بزرگتر (سایز بزرگ ) را هم ببینید.

در بعضی از کارهای سایزبندی هم ممکن است سایز کوچک برای یکدسته پایین تر وسایزهای بزرگتر برای یکدسته بالاتر باشد بیشتر به اندازه ها دقت کنید.

Filter